سمو م قارچی
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

مایکوتوکسین ها یا سموم قارچی فراوردهای متابولیکی ثانویه قارچها می باشند. مایکوتوکسین هایی مانند انواع زیرالنون، آفلاتوکسین، فومونیزین واوکراتوکسین سرطان زا می باشند که مصرف غذاهای آلوده به این مایکوتوکسین ها با وقوع مواردی از سرطان ازوفاژال، کبد، کلیه وعوارض سوء دیگر در انسان و حیوان همراه بوده است. طیف وسیعی از انواع قارچهای کپکی مانند آسپرژیلوس ها، فوزاریوم ها و...قادر به تولید مقادیر زیادی از مایکوتوکسین های خطرناک می باشند. رشد سریع این قارچ ها در سطح برخی از مواد غذایی و تولید فراوان مایکوتوکسین ها دیده شده است. مسمومیت ناشی از مصرف غذاهای آلوده به توکسین های حاصل از این قارچها به صورمختلف گزارش شده است. این قارچ ها جزو فیتو پاتوژن های عمده در مزارع پنبه کاری، صیفی کاری، ذرت، برنج و ... محسوب شده و در کاهش تولید ویا کاهش کیفیت و مرغوبیت محصول موثر است.