بیماریهای ناشی از غذا،

بیماریهای ناشی از غذا، طیف گسترده ای از بیماریها را تشکیل می دهد که در پیدایش آنها گاهی عوامل طبیعی موجود در مواد خوردنی و غالباً عوامل بیرونی بیماری زا( عوامل بیولوژیک ، سموم ) و در مواردی نیز نقص سیستم آنزیمی و حساسیت های فردی نقش دارند. بر اساس این تعریف بیماری های ناشی از مصرف مواد غذایی را به چهار گروه دسته بندی می کنند.

الف- مسمومیت های غذائی

مسمومیت های غذائی ، به مفهوم جامع آن یعنی مسمومیت های ناشی از مصرف مواد غذائی شامل مسمومیت های ناشی از س موم طبیعی ( که نمونه هائی از آنها ذکر خواهد شد ) ، سموم باکتریال ، قارچی ، سموم شیمیایی و مصنوعی ( سموم فلزی ، سموم دفع آفات نباتی و غیره ) و سمومی که به عنوان متابولیت ناشی ا ز فعالیت های آنزیماتیک عوامل خارجی یا داخلی در مواد غذائی پیدا می شوند بخش مهمی از بیماریهای ناشی از مصرف غذا را تشکیل می دهند.

ب- حساسیت های غذائی

اگر چه در حساسیت های غذائی زمینه خاصی در شخص وجود دارد و در حقیقت همین زمینه (ذاتی یا اکتسابی ) موجب ظهور نشانه های حساسیت نزد مصرف کننده مواد غذائی می شود بسیاری از ترکیبات طبیعی مواد غذائی می تواند نزد افراد مستعد ، حساسیت زا باشد اما در موارد متعددی نیز نوع ماده غذائی و نحوه فرآیند آن در پیدایش حساسیت ، نقش دارد به عنوان مثال وجود عامل 5 هیدروکسی تریپتامین در موز و خربزه ، تبدیل اسید آمینه هیستیدین به هیستامین در انجماد غیر سریع ماهی و در س رمای اندک و نیز مراحل اولیه رشد قارچ ها در روی مواد غذائی در ظهور نشانه های حساسیت نقش مستقیم دارند.

ج- عدم تحمل غذایی

در حقیقت ناسازگاری ناشی از اشکالات ارگانیک است نمونه بسیار متداول و معروف آن عدم تحمل مصرف شیر بدلیل فقدان یا کمبود آنزیم لاکت از در مصرف کننده و در نتیجه عدم هضم لاکتوز شیر و تجزیه لاکتوز توسط باکتری های فلور روده بزرگ می باشد.

د-عفونت های غذائی

دسته دیگر از بیماری های ناشی از مصرف غذا را در حقیقت باید عفونت های غذائی دانست ، این دسته ازبیماری ها نتیجه ورود عوامل بیماری زای زنده ( باکتری ها ، ویروس ها، پروتوزوآها ، قارچ ها ، انگل ها و...) به مواد غذائی مورد مصرف می باشد.

بیماری های ناشی از غذا در نتیجه مصرف غذاهای آلوده به باکتری ها( عامل فساد و بیماری زا )، ویروس ها، پروتوزوآها ، قارچ ها ، انگل ها به طور مستقیم در سلامت جامعه نقش دارد .استفاده از مواد شیمیایی به منظور جلوگیری یا به تاخیر انداختن فساد مواد غذایی امروزه دارای کاربرد وسیعی می باشد .در ارتباط با اثرات سوء استفاده از مواد شیمیایی صنعتی بحث های قابل قبولی درخصوص سرطان زایی و سمیت آنها برای انسان صورت گرفته است. به این دلیل تولیدکنندگان مواد غذایی و مصرف کنندگان آن بایستی در استفاده از این گونه مواد نگهدارنده احتیاط نمایند .در نتیجه بالا رفتن سطح آگاهی مصرف کنندگان در سطح  جامعه جهانی علاقه روز افزونی به استفاده از مواد نگهدارنده  نظیر اسانس های گیاهی و آنتی بیوتیک های طبیعی وجود دارد.

/ 0 نظر / 71 بازدید