معیارهای انتخاب پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها عموما از منابع انسانی بوده و بعنوان باکتریهای غیر بیماریزا محسوب می شوند. انتخاب گونه های پروبیوتیک عمدتا بر پایه سابقه تاریخی استفاده از آنها برای مدتهای مدید بدون داشتن عوارض جانبی مضر صورت می گیرد. سایر معیارهای مطرح برای استفاده از گونه های باکتریایی مناسب عبارتند از:

 ۱- مقاومت و زنده ماندن در پروسه تکنولوژیک ساخت

۲- زنده و فعال ماندن در دستگاه گوارش که به معنی مقاومت در برابر اسید معده و اسیدهای صفراوی است.

3-  توانایی اتصال به سلولهای اپی تلیال روده

 ۴-  توانایی آنتاگونیزه کردن پاتوژن ها از طریق تولید PH  ترکیبات ضد باکتری، حذف رقابتی آنها یا کاهش داخل کولون.

 ۵-  توانایی تثبیت فلور باکتریای روده از جنبه عملی، فرآورده های پروبیوتیکی باید عمر مناسب داشته باشند، در زمان مصرف حاوی تعداد زیادی سلولهای زنده بود ه و غیر بیماری زا و غیر سمی نیز باشند.  

/ 0 نظر / 189 بازدید