امنیت غذا :

 

از اهداف اصلی سیاست های توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است، دسترسی به مواد غذایی کافی و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه و زیرساخت پرورش و توسعه منابع انسانی کارآمد محسوب می شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارآیی و توسعه اقتصادی با پژوهش های گسترده در سطح جهان بویژه در دو دهه اخیر مورد اثبات شد ه است. نظر به اینکه دسترسی به غذای کافی و

سالم از حقوق اولیه انسان است دولتها مکلف به تأمین "امنیت غذایی" هستند. امنیت غذایی یکی از مهم ترین مؤلفه های امنیت ملی محسوب می شود و بنیان یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است. با برجسته شدن مفهوم توسعه انسانی در سطح جهان، مفهوم "امنیت غذایی" اهمیت افزون تری یافته است، تحت تأثیر فعالیت های سازمان ملل، نهادهای بین المللی فعال در صنعت غذا و کشورهای توسعه یافته، کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی نیزکه در توسعه انسانی سطح متوسط یا پایین دارند، "امنیت غذایی" را مورد توجه جدی قرارداده و با استفاده از راهکارهای مختلف در صدد توسعه "امنیت غذایی" کشور خود هستند.  بدون شک یکی از پیش زمینه های دستیابی به امنیت غذا، اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تولید و عرضه مواد غذایی اعم از مواد اولیه غذایی و مواد غذایی فرآوری شده است، چنانچه مقررات در این حوزه جامع و کامل نباشد تحقق مؤلفه های "امنیت غذایی" به سختی امکان پذیر می گردد، زیرا نقص مقررات یا تأمین غذای کافی را مشکل می کند یا سلامت مواد غذایی را در معرض تهدید قرار میدهد. برای امنیت غذایی تعریفهای مختلفی ارایه شد ه است که بررسی تاریخی آ نها نمایانگر تحول و تکامل نگرش بین المللی به این مفهوم است.

تعریف امنیت غذایی از نظر سازمان ملل متحد:

امنیت غذایی، عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مستمر مصرف غذا و از بین بردن اثرات نامطلوب نوسانات قیمت غذا.

 امنیت غذایی را (FAO) در سال ١٩٨۴ میلادی چنین تعریف کرد: امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه آحاد  مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند.

تعریف امنیت غذایی از دیدگاه بانک جهانی:

دسترسی همه آحاد مردم در تمام اوقات به غذای کافی و سالم برای بهره مندی از یک زندگی خوب و فعال"را امنیت غذا یی گویند. این تعریف در کنفرانس بین المللی تغذیه در سال ١٩٩٣ میلادی به عنوان تعریفی کاربردی مورد تأیید و تأکید شرکت کنندگان در کنفرانس قرارگرفت. سرانجام در سال ١٩٩۶ میلادی اجلاس جهانی غذا کاملترین تعریف را برای امنیت غذایی به شرخ زیر ارایه کرد: امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم هر زمان به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای قابل دسترسی نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار را برای یک زندگی سالم و پرنشاط برآورده کند.

/ 0 نظر / 53 بازدید