اسمی پرازول:

اشکال دارویی: قرص 20 و 40 میلی گرم

 مکانیسم اثر: مکانیسم اثر ودوره درمانی مشابه امی پرازول و لانزو پرازول می باشد. این دارو ایزومر اس، امپرازول می باشد.

مقدار مصرف: 40-20 میلی گرم هر روز به صورت خوراکی در روز

منع مصرف: در حساسیت به دارو

تداخل های دارویی: آموکسی سیلین و کلاریترو مایسین ممکن است سطح پلاسمایی اسمی پرازول را افزایش دهند. اسمی پرازول جذب داپسون را کا هش می دهد ,سطح دیا زپام وجذب معدی دیگوگسین را افزایش می دهد . ممکن است باعث کاهش جذبآهن-کتوکونازول-ایتراکونازول شود .

مصرف در حاملگی: گروه C 

نام تجاری:   NEXIUM

/ 0 نظر / 202 بازدید