کاربامازپین

 

اشکال دارویی: SR Tablet: 200mg, 400mg

گروه دارویی: داروهای ضد صرع، تشنج، و اختلال دوقطبی.

مکانیسم‌ اثر: کاربامازپین‌ باطولانی‌ کردن‌مدت‌ غیرفعال‌ ماندن‌ کانال‌ سدیم‌ اولا درنرون‌ پس‌ سیناپسی‌ توانایی‌ آن‌ را برای‌پتانسیل‌ عمل‌های‌ تکراری‌ بافرکانس‌ زیادکاهش‌ می‌دهد و ثانی آزادسازی‌ واسطه‌عصبی‌ از نرون‌ پیش‌سیناپسی‌ را مهارمی‌کند و در مجموع‌ انتقال‌ سیناپسی‌ کاهش‌می‌یابد.

موارد مصرف‌: کاربامازپین‌ در درمان‌ انواع‌صرع‌، (به‌غیر از صرع‌ کوچک‌) درد عصب‌سه‌ قلو، و به‌عنوان‌ پیشگیری‌ کننده‌ دربیماری‌ مانیک‌ ـ دپرسیو مصرف‌ می‌شود.

مقدار مصرف‌: بزرگسالان‌: در درمان‌ صرع‌ ابتدا200ـ100 میلی‌گرم‌، 1 تا 2 بار در روزمصرف‌ شده‌ که‌ به‌تدریج‌ افزایش‌ می‌یابد تابه‌میزان‌ g/day 1/2ـ0/8 در مقادیر منقسم‌برسد. در بعضی‌ موارد ممکن‌ است‌ روزانه‌به‌ 2ـ1/6 گرم‌ دارو نیاز باشد. در سالمندان‌مقدار مصرف‌ اولیه‌ کاهش‌ می‌یابد.

کودکان‌: تا یکسال‌ 200 ـ 100 میلی‌گرم‌،5ـ1 سال‌ 400ـ200 میلی‌گرم‌، 10ـ5 سال‌600ـ400 میلی‌گرم‌، 15ـ10 سال‌ 1ـ0/6گرم‌ در روز به‌صورت‌ مقادیر منقسم‌مصرف‌ شود.

موارد منع‌ مصرف‌: در اختلالات‌ هدایتی‌ گره‌AV، سابقه‌ تضعیف‌ مغز استخوان‌ وپورفیری‌ نباید مصرف‌ شود.

عوارض‌ جانبی‌: تهوع‌، استفراغ‌، گیجی‌،خواب‌آلودگی‌، سردرد، عدم‌ تعادل‌، توهم‌ وآشفتگی‌، اختلالات‌ بینایی‌ (به‌خصوص‌دوبینی‌)، نیستاگموس‌، اسهال‌ و یبوست‌،بی‌اشتهایی‌، بثورات‌ جلدی‌ گذرا، لوکوپنی‌،ترومبوسیتوپنی‌، اگرانولوسیتوز وآنمی‌ آپلاستیک‌ از عوارض‌ جانبی‌ داروهستند.

تداخل‌های‌ دارویی‌: کاربامازپین‌، غلظت‌پلاسمایی‌ کلونازپام‌، فنی‌ توئین‌، سدیم‌والپروآت‌، اتوسوکسیمید و پریمیدون‌ راکاهش‌ می‌دهد. اریترومایسین‌ و ایزونیازیدغلظت‌ خونی‌ کاربامازپین‌ را بالا می‌برند.همچنین‌ سمیت‌ کبدی‌ ایزونیازید درمصرف‌ همزمان‌ با کاربامازپین‌ افزایش‌می‌یابد. داروهای‌ ضدافسردگی‌ وداروهای‌ ضد جنون‌، باکاهش‌ آستانه‌تشنج‌، بااثر ضدتشنجی‌ کاربامازپین‌ مقابله‌می‌کنند. این‌ دارو متابولیسم‌ داروهای‌ضدافسردگی‌ سه‌ حلقه‌ای‌، فنی‌ تویین‌،هالوپریدول‌ و داروهای‌ ضد بارداری‌خوراکی‌ را افزایش‌ و غلظت‌ پلاسمایی‌ آنهارا کاهش‌ می‌دهد و منجر به‌ کاهش‌ اثرات‌آنها می‌شود. دیلتیازم‌ و وراپامیل‌ اثرات‌کاربامازپین‌ را افزایش‌ می‌دهند. متابولیسم‌کاربامازپین‌ توسط سایمتیدین‌ کاهش‌ ودر نتیجه‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ آن‌ افزایش‌می‌یابد.

نام تجارتی: تِگْرِتول

/ 0 نظر / 109 بازدید